Biedrība Lauku partnerība “Lielupe” 21.janvārī īstenoja “Kopdares” projekta atklāšanas ievadsemināru. Pasākums notika zoom platformā ar tiešraidi Facebook. Piedalījās nedaudz vairāk kā 100 cilvēki no Jelgavas, Ozolnieku un citiem Latvijas novadiem.

Pasākumu vadīja Zināšanu pārneses kustības RA.DU vadītāja Rasma Pīpiķe.

Ar Kopdares projekta aktivitātēm iepazīstināja Lauku partnerības “Lielupe” Padomes priekšsēdētājs Modris Jansons, uzsverot projekta vienu no galvenajiem uzdevumiem- mācīt sarunāties, veidot cieņpilnu dialogu, kā arī to, kad motivācijai ir liela nozīme projekta aktivitāšu īstenošanā.

Ar iedzīvotāju aptaujas starprezultātiem dalījās Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes, Ekonomikas un reģionālās attīstības institūta profesore, vadošā pētniece Modrīte Pelše. Uz projekta atklāšanas brīdi aptaujāti ir 600 Jelgavas un Ozolnieku novadu iedzīvotāji.

Kopumā Jelgavas un Ozolnieku novada iedzīvotāji jūtas piederīgi savam novadam. Sabiedrības iesaiste dažādu jautājumu risināšanā sabiedrībā, vērtējama kā ļoti fragmentāra. Iedzīvotāju lielākā daļa labprāt piedalās saeimas un pašvaldību vēlēšanās, tādejādi deleģējot dzīves kvalitātes uzlabošanas pasākumus deputātiem, pašu iesaiste vairāk vērsta uz labdarību vai viedokļa izteikšanu, sazinoties ar kādu pašvaldības darbinieku vai nobalsojot par kādu jautājumu. Aptauja šobrīd turpinās līdz šī gada martam, kad tiks veikts anketēšanas apkopojums un sagatavotas tēmas apkaimes ideju darbnīcām pagastos.

Jelgavas un Ozolnieku novadu pašvaldību pārstāves Līga Lonerte un Inese Baumane akcentēja to, kas būtu Kopdares pienesums pašvaldībai. Tas ir pēc iespējas plašāks iedzīvotāju loks, kas iesaistītos, būtu aktīvi un nāktu paši ar savu iniciatīvu, lai sekmētu dzīves kvalitāti novados.

Aktīvo iedzīvotāju fonda vadītāja Inese Siliņa iepazīstināja ar fondu un tā darbību, kā arī veltīja ceļa vārdus Kopdares sekmīgai attīstībai turpmāk.

Sarunu Festivāla LAMPA direktore Ieva Morica dalījās pieredzē, kā veidot veiksmīgas iniciatīvas un kā praktiski tapa sarunu festivāls. Ieva uzsvēra dialoga nozīmi, kas ir attīstības pamats. Katrs no mums ir valsts, tāpēc līdzdalībai ir izšķiroša nozīme. Jebkuras iniciatīvas pamatā ir kopīgas vērtības un komandas darbs. Pirms uzsākt jaunu iniciatīvu ir jānosauc kādas vērtības ir to pamatā. Festivāla vērtības ir kopā darīšana, nešķirojot vērtīgākos, vai mazāk vērtīgos, cieņpilna saruna, ilgtspēja pasākuma praktiskajā izpildījumā, saimnieka attieksme darot darbus, godprātība un spēja neapvainoties, ja kāds nevēlas iesaistīties.

Dalībniekus rosināja domāt par līdzdalības nozīmi un iespējām. Organizācijas ManaBalss redaktors Didzis Meļķis iepazīstināja ar platformu ManaBalss, kas dod iespēju gan iedzīvotājiem, gan pašvaldībām virzīt sev aktuālos jautājumus, iepazīstinot ar Jelgavas un Ozolnieku novadu virzītajām iniciatīvām šajā platformā.

Labdarības organizācijas “Palīdzēsim.lv” vadītāja Ilze Skuja dalībniekus iepazīstināja ar organizācijas darbu, akcentējot labdarības iniciatīvas sākumu un organizācijas sasniegto šajā jomā.

Zināšanu pārneses kustības RA.DU vadītāja Rasma Pīpiķe prezentēja Komunikācijas ABC lomu Kopdares veidošanā.

Katra no lektoru prezentācijām mijās ar virtuālu meistarklasi, kas deva iespēju praktiski pieskarties līdzdalības, labdarības un komunikācijas jautājumiem. Dalībnieki Līdzdalības ABC darba grupās paši nosauca katrs savus jautājumus, kuru risināšanā vēlētos līdzdarboties, kā arī prasmes, kas ir nepieciešamas, lai veiktu kvalitatīvu līdzdalību.

Ikviens var pievienot savas atbildes šeit https://padlet.com/rasmapipike/LIDZDALIBASABC

Labdarības ABC darba grupās dalībnieki nosauca atbalsta punktus pie kā vērstos, ja būtu nepieciešama palīdzība Jelgavas un Ozolnieku novados. Dalībnieki tika lūgti nosaukt savus resursus un zināšanas, kurus varētu piedāvāt citiem.

Ikviens var pievienot savas atbildes šeit

https://padlet.com/rasmapipike/LABDARIBASABC

Komunikācijas ABC darba grupā dalībnieki praktizēja tiešu komunikāciju pārī, daloties ar savu talantu un trūkumiem, ar šī brīža būtiskākajām vajadzībām, kā arī apmainījās ar kontaktiem un vienojās par nākamo sarunu.

Pasākuma otrajā daļā notika diskusija, kuras uzdevums bija izzināt, kā stiprināt Kopdari Jelgavas un Ozolnieku novados. Diskusijā piedalījās Modris Jansons, Biedrība Lauku partnerība “Lielupe”, Zigmārs Rankevics, Zemnieku saimniecība “Vārpas”, Valters Siksna, Jaunatnes nodaļas vadītājs, Ozolnieku novadā, Valentīns Toleiķis, Biedrība “Jelgavas novada seniori” un Kristīne Kode, Biedrība “ideA”.

Galvenās atziņas diskusijā: lai nonāktu pie daudzpusīgas viedokļu apzināšanas, jārunā pēc iespējas ar katru cilvēku individuāli, jo lielākās grupās bieži vien izsakās tikai līderi, jāiedrošina cilvēkus dot, nevis tikai saņemt; jāveicina sadarbība, bet jāatceras, kad nekad visi nebūs sabiedriski aktīvi, svarīgs ir katrs cilvēks, kas piedalās, jāsekmē sarunas kultūras pilnveidošanās, kas ietver sevī spēju arī uzklausīt, veidot pēc iespējas daudzveidīgāku komandu visa veida aktivitāšu īstenošanai.

Paldies visiem pasākuma viesiem, dalībniekiem un sadarbības partneriem!

Ņemot vērā Kopdares atklāšanas pasākumā iegūtās atziņas, kā nākamo aktivitāti plānosim Pilsoniskās izglītības apmācības “Kopdares kompetences”, lai sekmētu iedzīvotāju izpratni par demokrātijas kultūru, par to, kāpēc svarīga ir līdzdalība un kā to praktiski iespējams īstenot ikvienam.

Lektoru prezentācijas šeit: Festivāls LAMPA - Ieva Morica, Iedzīvotāju aptaujas starprezultāts - Modrīte Pelše, Komunikācijas ABC - Rasma Pīpiķe, Labdarības ABC - Ilze Skuja, Līdzdalības ABC - Didzis Meļķis.

Uz tikšanos!

Kopdares komanda

Projektu “Līdzdalības un pilsoniskās aktivitātes paaugstināšana Jelgavas un Ozolnieku novados” un interneta vietni www.kodare.lv finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Projekts Kopdare
Biedrība Lauku partnerība "Lielupe"
Jāņa Asara iela 21, Jelgava, LV-3001
e-pasts: kopdare@kopdare.lv