Ideju un priekšlikumu apkopojums, iedzīvotāju līdzdalības pasākumos “Aktīvas kopienas apkaimēs”.

“Varam, ja kopā darām!” – šis ir viens no sešpadsmit iedzīvotāju iniciatīvas grupu saukļiem, kas radās līdzdalības pasākumos “Aktīvas kopienas apkaimēs”, kas norisinājās no 2022. gada marta līdz maija beigām, visos Jelgavas novada pagastos. Tas bija vienojoši un motivējoši, lai veidotu un īstenotu kopīgas idejas savam pagastam.

Viens no būtiskiem momentiem šajā pasākumā bija iedzīvotāju izteiktas idejas un priekšlikumi, ko paši var kopā paveikt savā kopienā un kādi ir šī brīža priekšlikumi, ko nodot pašvaldības pārziņā. Šeit ir apkopotas visu pasākumu dalībnieku izteiktas iniciatīvas katrā Jelgavas novada pagastā, izdalot idejas ko paši iedzīvotāji var īstenot savā pagastā un  idejas, kas tika izteiktas kā priekšlikumi pašvaldībai.

Starp iedzīvotāju idejām, ko paši gatavi īstenot kopā, iezīmējas trīs virzieni, kādos iedzīvotāji pagastos ir atvērti un gatavi sadarboties:

 1. Dažādi iedzīvotājus saliedējoši pasākumi, kurus ir gatavi noorganizēt paši iedzīvotāji. Iniciatīvas grupu dalībnieki atzīst, ka pietrūkst saikne starp iedzīvotājiem, pagastos ir kaimiņi, kas dzīvodami līdzās vairākus gadus, tā arī nav iepazinušies. Tāpēc nepieciešami biežāki, iedzīvotājus saliedējoši pasākumi un idejas šiem pasākumiem tiešām ir radošas. Tas liecina- kopiena saņemot nelielu impulsu, kā šos Kopdares pasākumus, spēj mobilizēties un apvienot savus spēkus, lai saliedētu pārējos pagasta iedzīvotājus.

 2. Vietējie iedzīvotāji spilgti iezīmē tūrisma attīstības nozīmi savā pagastā. Mūsdienu cilvēkam ir iespēja ceļot un to noteikti dara Jelgavas novada iedzīvotāji. Līdz  arto redzētais un piedzīvotais citur, dod ierosmes, kā pilnveidot šo piedāvājumu savā teritorijā. Apzinoties savas teritorijas un pašu stiprās puses, kā arī iespējas sniegt ieguldījumu tūrisma pilnveidē, tiek izvirzītas dažādas ar tūrisma attīstību saistītas idejas. Starp tām ir pašu veidoti vides objekti, tematiskās pastaigu takas, kā arī jauni tūrisma maršruti, apkopojot izziņas un kultūrvēstures mantojumu pagastos. Sadarbojoties šajā virzienā, iedzīvotāji sniedz savu ieguldījumu gan tūrisma, gan ar to saistīto nozaru attīstībā, radot vidi jaunu uzņēmējdarbības veidu attīstībai savā pagastā.

 3. Trešais no iedzīvotāju ideju virzieniem ir dažādu vides objektu izveide un labiekārtošana. Šī aktivitāte arī kalpo kā kopienas saliedēšanas aktivitāte, jo kopīgi tiek īstenota un vienlaicīgi iezīmē atsevišķu iedzīvotāju grupu vajadzības. Piemēram jaunās ģimenes, kam aktuāli ir rotaļu laukumi un bērnu, jauniešu brīvā laika aktivitāšu pavadīšanas iespējas. Tāpat tās ir brīvi pieejamas atpūtas vietas pagasta iedzīvotājiem un viesiem.

Iedzīvotāju ideju apkopojums.

Pagasts/ pasākuma norises datums

Iedzīvotāju skaits pasākumā

Idejas, ko iedzīvotāji paši ir gatavi īstenot savā pagastā

Iedzīvotāju priekšlikumi pašvaldībai

LIELPLATONE

5. marts

11

 • Romantiskais stūrītis muižas parkā;

*Sajūtu takas izveide Lielplatones pagastā. 

 • Koptalka;

 •  Jauniešu aktivitātes/bērnu laukumiņš;

**Peldvieta un jauniešiem nodrošinātas āra izklaides.

VALGUNDE

19. marts

25

 • Izveidot brīvdabas vēstures ekspozīcijas;

 • Izstrādāt tūrisma maršrutus pagastā un koordinēt ienākošā tūrisma plūsmu;

 • Dāvināt vēstures materiālus Kalnciema muzejam;

 • Folkloras dziesmu vākšana un Valgundes diska ierakstīšana kopā ar folkloras kopu “Nāburdzīte”;

 • Ārpus skolas aktivitāšu pilnveidošana, lauku skolas nodarbības jauniešiem;

 •  Atsaukties uz aicinājumiem aktivitātēm, neturēt sveci zem pūra rakstīt par sevi novada avīzei;

 •  Aktivitātēs iesaistīt neaktīvos uzņēmējus un mājražotājus, dabas un kultūras tūrisma takas ar publiskiem fizisko aktivitāšu pasākumiem.

 Iedzīvotāju saliedēšanas pasākumu organizēšana Tīreļu ciemā pie “Ārsta mājas”, tēma “Senā Kalnciema svētki”12.augustā.

 

 • Veidot Tīreļos bērnudārzu;

 • Vēstures apkopošana par Valgundi un Vītoliniem;

 • Uzcelt vasaras estrādes gan Valgundē, gan Vītoliņos;

 • Viļa Ozola piemiņas zīmes-vietas izveide kopā ar jauno māmiņu pastaigas vietu Valgundes centrā;

 • Attīstīt projektu par Lielupes izmantošanu tūrismam, projekti par veselīgu un aktīvu dzīves veidu.

Salabot pagasta zemes ceļus;

Ierīkot trenažierus, gājēju un velo celiņu  Valgundes centrā;

 

VIRCAVA

26. marts

20

 • Vircavas parka sakopšana;

 • Atpūtas vietu ierīkošana ciemos (nojume, ugunskura vieta, aktīvai atpūtai u.tml.);

 • Kopienas komandas izveide, līdzīgi domājošo apzināšana (biedrības dibināšanas iespēja), dažādu aktivitāšu organizēšana, lai stiprinātu komandu;

 • Jauniešiem aktivitāšu centrs - vieta atpūtai laukā, komunikācijai;

 • Muižas pārvaldnieka nams kā kopienas pasākumu īstenošanas centrs (kultūra, izglītība);

 • Aktivitātes piederības sajūtas veidošanai Vircavas pagastam;

 • Ekspozīciju izveide un ievietošana Vircavas tautas nama pagrabā;

Tematiskās talkas organizēšana parkā “Kopienas satikšanās Vircavā”.

 • Atbalsta un resursu pieejamības nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem (telpas, konsultācijas, ideju apmaiņa), mediatora un informācijas sniedzēja loma;

 • Āra trenažieru laukums;

 • Finansējums iedzīvotāju iniciatīvu īstenošanai;

 • Vietas pieejamības veidošana, lai Vircavas pagasts iegūtu jaunus iedzīvotājus;

 • Vircavas pagasta tautas nama pagraba iztīrīšana un ventilācijas ierīkošana;

 • Vircavas pagasta tūrisma daļas darba kontrole, plāna izstrāde tūrisma attīstībai.

Apgaismojuma ierīkošana cauri parkam;

Gājēju celiņš (velo celiņš) cauri mežam, kas savieno ar lielceļu Jelgava – Eleja;

 

KALNCIEMS

2. aprīlis

20

 • Uzstādīt suņu fekāliju urnas teritorijā;

 • Savākt atkritumus arī aiz citiem;

 • Varu uzrunāt cilvēkus savākties kopā, varu nokrāsot kaut ko;

 • Uzturēt kārtībā rotaļu laukumu;

 • Kāpņu telpas sakārtošana;

 • Ceturtās kāpņu telpas sakārtošana Draudzības ielā 12 un Jaunības ielā 2; Atpūtas vieta pie Lielupes;

 • Ziedojumu telpa, ziedot kādus augus, ziedus, stādus;

 • Peldvietas uzlabošana dīķa malā, pretī Jaunības ielai; Pavasaras un rudens talkas.

Puķu dobes sakārtošana pie mājām;

 

 

 • Gribētu kādu ceļa posmu drošu bērniem, kur mācīties braukt ar skrituļslidām, skrejriteņiem;

 • Labdarības telpa;

 • Sakoptu vidi visā Kalnciem pagasta teritorijā (daiļdārznieka izpildījumā), organizēt sakopšanas talkas pavasarī un rudenī;

 • Lūdzam izpļaut Gintera ielu, to dara reti un līdz arto nav piemīlības tūrismā;

 • Pagastā norāžu zīmes ne tikai centrā, bet arī ārpus tā;

 • Skeitpars; Norādzīmes zvejniekiem, nobrauktuves;

 • Daudzfunkcionāls āra laukums (futbols, florbols, basketbols) uz asfaltētā laukuma Lielupes ielā;

 • Gulošais policists uz Lielupes un Draudzības centra ielām, lai negonko mašīnas;

 • Sakārtot atkritumu konteineru novietošanas vietas, brīvdabas estrāde;

 • Bērnu rotaļu laukums, sadalot pēc bērnu vecumiem;

 • Novākt caurules un betona stabus, iebraucot Kalnciemā, sasaucas ar Jelgavas ielas um., gar KN;

 • Kalnciema pietura “Pēc pieprasījuma” ceļa zīmes gājēju pāreja;

 • Nepieciešams ziņojumu dēlis pareizajā vietā;

 • Pašvaldībā drošību naktī/dienā, iesaistām policistus;

 • Nepieciešamas stāvvietas pie daudzdzīvokļu mājām, jo papildinās iedzīvotāju skaits;

 • Bērnu laukumos nepieciešams video kameras, kas pasargās no nakts laikā inventāra demolēšanas;

 • Atjaunot gājēju taku gar dīķiem, no centra līdz šūšanas ceham.

Peldvietas sakārtošana;

LĪVBĒRZE

9. aprīlis

20

 • Iedzīvotāju saliedēšanas pasākums, sarunas par dzīvi pie ugunskura;

 • Jānīšu karjeras labiekārtošana;

 • Izveidot kādu tūrisma maršrutu un apskates objektu Līvbērzē;

 • Sakārtot  savu pagalmu, sakopt kādu teritoriju.

Izveidot Bērzes upes krastā puķu dobi “LĪVBĒRZE”, lai veicinātu Līvbērzes pagasta atpazīstamību un piederības sajūtu iedzīvotājiem.

 

 • Atjaunot un turpināt papildināt Līvbērzes muzeju;

 • Uzstādīt informatīvos dēļus;

 • Veidot vēstures video un audio par atmiņu stāstiem no līvbērzniekiem;

 • Organizēt lielās Līvbērzes ciemu sporta spēles;

 • Sporta laukuma izveide Vārpas ciemā;

 • Gājēju celiņu seguma atjaunošana, veloceliņi;

 • Pie estrādes kokos iestiept tīklu;

 • Ieviest nodevu par reģistrētajiem dzīvniekiem;

 • Atpazīšanas zīme-stabs ar uzrakstu Līvbērze un ģerbonis;

 • Padarīt vietu ar ko nozīmīgu un atpazīstamu;

 • Līvbērzes pagasta ģerbonī esošo sudraba liliju pasludināt par Līvbērzes simbolu;

 • Ar pašvaldības līdzdalību organizēt Amatnieku tirdziņus;

 • Atjaunot bērnu laukumu.

Telefona uzlādējamais soliņš vai stabs katrā ciemā;

 

OZOLNIEKI

18. aprīlis

15

 • Pasākums paaudžu sadarbībai, pieredzes apmaiņa, izglītībai;

 • Uzņēmēju un ambiciozu jauniešu iesaistīšana ideju ģenerēšanai un projektu īstenošanai;

 • Zaļais parks;

 • Mājražotāju popularizēšana un noieta veicināšana;

 • Vasaras nometne ģimenēm ar bērniem;

 • Fūtpūls-piesaistīt finansējumu, lai to ierīkotu;

 • Interaktīvi izglītojošie vides objekti;

 • Paaudžu pieredzes apmaiņas punkts “Saimes nams”;

 • Vides elementi-betona formas jauniešu riteņbraukšanai, skeitošanai;

 • Meža kaķa trase dažādiem līmeņiem, slēpošanas trases teritorijā.

Velo tūre, velo iespēju pilnveidošana.

 • Līdzfinansēt iniciatīvas, kas vērstas uz sabiedrisko labumu;

 • Ozolnieku tirgus izveide;

 • Jaunrades nams, dažādām interesēm, paaudzēm;

 • Veselīga dzīves veida aktivitāšu atbalsts, visām iedzīvotāju grupām;

 • Kopdares vieta visu vecuma grupu iedzīvotājiem-telpas pieejamība visa gada garumā;

 • Finansējums iedzīvotāju idejām, speciālists, kurš spēj strādāt ar visām paaudzēm-nedalot, bet vienot;

 • Iedzīvotājam ir vārda spēks, atbalstīt ar saviem resursiem (telpas, zeme, profesionāļi);

 • Ierīkot estrādi ar nojumi;

“Zaļais parks”;

Izveidot iedzīvotāju padomes, Pašvaldības vieds atbalsts.

ZAĻENIEKI

23. aprīlis

15

 • Imrovizēta riteņu un elektronisko mašīnu trase;

 • Atpūtas krēslu izveide pie dīķa;

 • Velotrases izveide parkā;

 • Zaļenieku kartes uzzīmēšana un izstrāde;

 • Jāņkalniņa labiekārtošana;

 • Māju kafejnīcas dienas “Muižas parkā” + bēbīšu skoliņas organizēšana (pasākuma laikā), 6.-7.augusts, 2022;

 • Zaļās muižas parka takas attīrīšana;

 • Parka zaļās takas biotopa daļas sakopšana;

“Aktīvās atpūtas laukuma labiekārtošana Zaļenieku pagastā”.

 • Parka sakopšana, labiekārtošana;

 • Informācijas aprites nodrošināšana pagastā, rīkot vienu reizi ceturksnī iedzīvotāju satikšanos;

 • Reklamēt pagasta apskates un nozīmīgās vietas vienotā vizuālā konceptā;

 • Pašvaldība juridiski noslēdz sadarbības līgumu ar Latvijas Valsts mežiem par ceļa zīmju, norāžu izvietošanu parkā u.c;

 • Uzbērt šķembas vai ko citu, lai nebūtu dubļi pretim veidošnas darbnīcai un restauratoru namam;

 • “Pump track” riteņu trase, lai mudinātu jauniešus aktīvi darboties un pavadīt brīvo laiku ārā brīvā dabā;

 • Kopīga tūrisma un kultūras vīzija pagastam kontekstā ar novadu.

Parka attīstības stratēģijas izstrāde.

VILCE

29. aprīlis

11

 • Uz pašvaldības zemes izveidota kvadraciklu/motociklu trase;

 • Sakārtot pieeju Akmens tiltam, izvietot informācijas stendus, organizēt zāles pļaušanas darbus;

 • Dabas ekskursiju cikls „Iepazīsti Vilces dabas parku” aktīva atpūta un izziņa dabas parka teritorijā;

 • Vilces upes talka – izveidot peldvietu un padarītu upi sakoptu;

Atpūtas laukuma izveide iedzīvotājiem un pagasta viesiem.

 • Pieejas, gājēju tilta, skatu platformas izveide uz Nāriņas klinti, Vilces dabas parkā;

 • Atpūtas soliņi pie Vilces doktorāta, Skolas ielā 3;

 • Auto stāvlaukums pie Vilces muižas;

 • Sakopt un attīrīt pieeju Akmens tiltam pāri Vilces upei;

 • Āra publiskās tualetes pie Vilces muižas.

Pump Track – asvaltēta velotrase ar dažādiem mākslīgi izveidotiem paaugstinājumiem un pagriezieniem, kurā varēs braukt ar velosipēdiem, skrituļslidām, skeitborda dēļiem.

 

ELEJA

29. aprīlis

13

 • Guļošais policists Dārza ielā;

 • Tūju dobes sakopšana pie Saieta nama; 

 • Tiltiņa sakopšana Lietuvas ielā;

 • Iedvesmoti īstenot par kopīgi nobalsoto ideju, iedzīvotājiem būs iespēja sakopt arī nākamos vides objektus savā pagastā;

Ziedošās dobes izveide pie Saieta nama.

 • Sakopt Parka ielas ceļus un kultūras namu;

 • Lielās pastaigu takas un parka teritorijas sakopšana.

Uzlikt bruģi apkārt Saieta namam.

SALGALE

5. maijs

15

 • Veidot videomateriālu par Salgales pagastu, kas stiprinātu vietējo iedzīvotāju piederību un ieinteresētu tūristus;

 • Plānot un organizēt izglītojošas ekskursijas pa pagastu, novadu, Latviju, iekļaujot informāciju par zemi, vēsturi, cilvēkiem, dabu kā patriotisma audzināšanas pamatu;

 • Ekskursijās katram Salgales atbalsta biedrības biedram pieaicināt līdzi vienu dalībnieku;

 • Regulāri pulcēties, lai radītu idejas, vajadzības gadījumā ziedot savu laiku, līdzekļus, transportu;

 • Garozas ciema un Emburgas ciema iedzīvotāju sadarbības, saliedētības un pieredzes pasākumu plānošana;

 • Pagasta kapos ierobežot laukumu atkritumiem (lapas, zāle, vainagi). Uzpīt klūgu grozus šādiem atkritumiem.

Izstrādāt pārgājienu maršrutus pa Salgales pagastu kājāmgājējiem, velobraucējiem, autobraucējiem,

Izveidot maršrutu digitālo karti.

 

 • Pašvaldībai jāveicina vietējās teritorijas vēstures datu saglabāšana un pārmantojamība;

 • Risināt jautājumu par telpām kultūras pasākumiem;

 • Izveidot brīvdabas estrādi iedzīvotājiem pieejamā un izdevīgā vietā;

 • Noskaidrot atbildīgos par ceļa V28 Garoza – Emburga posma garantiju. Kopā ar iedzīvotājiem nosūtīt reklamāciju un pieprasījumu par plānotiem risinājumiem acīmredzamajam brāķim;

(VSIA „Latvijas Valsts ceļi” informē, ka  2021. gada vasarā notiks ceļa seguma atjaunošana uz valsts vietējā autoceļa V28 Blukas-Emburga posma km 17,380 līdz km 23,806, kadastra apzīmējums 54780040296, 54780060050, plānojot remontdarbus tiltam pār Garozi, pasažieru platformas ar asfalta segumu būvniecību, karstā asfalta iesēdumu remontu)

 • Bērnu rotaļu laukumu un jauniešu pulcēšanās vietu iekārtošana;

 • Izveidot norādes ar nosaukumiem un attālumu par pagasta ievērojamām vietām vai apskates objektiem;

 • Atjaunot vēsturisko sarkan-balt-sarkano krāsojumu ūdenstornim Garozas ciema centrā.

Vienu reizi gadā prezentēt informāciju par pagasta attīstības plānu, minot konkrētus objektus un līdzekļus, veidot atgriezenisko saiti ar iedzīvotājiem par izlietoto finansējumu;

Risināt problēmas ar nesakoptajiem īpašumiem pagasta ciemu centros (Garoza, Emburga).

CENAS

6. maijs

11

 • Jauniešu Centru reklāma, jauniešu piesaiste centriem;

 • Pagasta vēstures attīstīšana caur pasākumiem un aktivitātēm jauniešiem un citiem;

 • Brīvdabas kino vakars;

 • Vairāk pasākumi jauniešu saliedētībai;

 • Saliedēšanās pasākums visiem Cenu pagasta iedzīvotājiem;

 • Pārgājiens ar pikniku;

Jauniešu festivāls.

 

 • Lapenes un piknika vietas Cenu pagastā;

 • Jauniešu centru popularizēšana novada soc.tīklos;

 • Ikgadējs pasākums Ānē un Brankās;

 • Infrastruktūras uzlabošana uz Branku jauniešu centru “Tuvu”.

Transporta pieejamība uz Āni.

 

GLŪDA

7. maijs

15

 • Sporta spēles pa ciema komandām;

 • Viesturciema iedzīvotāju saliedēšanas pasākums – pasākums sportiskā gaisotnē Viesturciems ģimenēm pie “Birzītes krastiem”;

 • Veicināt ģimeņu iesaisti dažādos pasākumos; Ģimenēm pašām organizēt savas kopienas pagasta ietvaros;

 • Ufogolfa laukums pie Nākotnes ezera;

 • Aicināt vietējos uzņēmējus veidot Glūdas pagasta kopienu, lai veicinātu sadarbību ar iedzīvotājiem un izglītības iestādē;

 • Izveidot iedzīvotāju grupas / kopienu;

 • Līdzdalība projektu attīstībā, virzībā;

 • Iesaistīt jauniešus, aktīvākos pagasta iedzīvotājus informācijas nodošanai iedzīvotājiem par pasākumiem un aktivitātēm glūdas pagastā;

 • Sadarbība ar Glūdas pagasta uzņēmējiem – kopīgi mērķi, atbalsts kādam konkrētam pasākumam, skolēnu atbalsts par aktīvu darbību vai labām sekmē;

 • Izveidot skaistā skata soliņus Zemgales ciemā;

 • Dabas takas pilnveidošana, labiekārtošana;

Aucītes upes dabas takas pilnveidošana- augu stādīšana pa noteiktām grupām, ugunskura vietas atjaunošana, banneru uzstādīšana ar noteikumiem, augu daudzveidības noteikšana takas garumā.

 

 

 • Sporta laukuma atjaunošana Nākotnē;

 • Iekārtot sporta laukumu Zemgales ciemā;

 • Izveidot saieta laukumu ar estrādi Zemgales ciemā;

 • Iekārtot sporta zāli bijušā Zemgales klubā;

 • Nodrošināt telpas pasākumiem;

 • Pašvaldības tehniskais, finansiālais un organizatoriskais atbalsts;

 • Sadarbība!

 • Pagasta iedzīvotāju saliedēšanās pasākumi – diskusiju un ideju ģenerēšanas, neformālas tikšanās;

Infrastruktūras attīstības plāns+ realizācija, iedzīvotāju informēšana par + un – kā virzās plāni.

 

JAUNSVIRLAUKA

14. maijs

20

 • Neformālais kultūras klubs Staļģenē;

 • Māmiņu un bērnu pulcēšanās vieta Dzirniekos;

 • Auto stāvvieta pie stadiona Dzirnieku ciemā;

 • Darba grupa ar reāliem darbiem un idejām, kas turpmāk varētu veikt iedzīvotāju padomes funkciju;

 • Būt atbalstam pasākumu organizēšanā un dokumentācijas sagatavošanā;

 • Basketbola grozs + laukums Dzirnieku ciemā;

 • Ziedu laiva pie Lielupes;

 • Madars Lasmanis – Staļģenes Zvejnieku svētku patrons;

 • Izglītošana atkritumu šķirošanā.

Atjaunot esošās rotaļlaukuma konstrukcijas Dzirniekos.

 

 • Informatīva pasākuma rīkošana par atkritumu šķirošanu;

 • Jaunsvirlaukas pagastu pārdēvēt par Staļģenes pagastu;

 • Asfalta atjaunošana Dzirnieku ciemā;

 • Projektu aktivizēšana ar tehnisko un projekta rakstīšanas atbalstu;

 • PII Mežciems būvniecība;

 • Daudzfunkcionālā atrakciju laukuma izveide Dzirnieku ciemā;

 • Āra trenažieru iegāde un uzstādīšana Dzirniekos un Vecsvirlaukā;

 • Viena klikšķa risinājuma iedzīvināšana problēmvietu apzināšanai un darba uzdevumu nodošanai atbildīgajiem dienestiem;

 • Risināt veikala neesamību Vecsvirlaukā;

 • Ciemu tikšanās ideju apmaiņai.

Žogs apkārt dīķim Dzirnieku ciemā.

 

SESAVA

20. maijs

11

 • Sporta halles apkures uzlabošana;

 • Piknika vietas iekārtošana, tiltiņš;

 • Parka atjaunošana;

 • Piemiņas vieta represētajiem;

 • Sēnītes sakārtošana;

 • Piesaistīt tūristus ar veselības takām, ar Nameju vēsturi;

Veselības taka Bērvircavā.

 • Asfalta seguma atjaunošana uz ceļiem un ielām;

 • Doktorāta remonts ģimenes ārsts;

 • Piesaistīt LLU studentus, topošos arhitektus apzaļumošanai pagasta teritorijā;

 • Izveidot Līgo atpūtas estrādi;

 • Sakārtot Namejus; Sakārtot sporta halli.

Gājēju, velosipēdistu celiņš no Bērvircavas līdz akmenim. 

 

PLATONE

21. maijs

11

 • Iedzīvotāju personiska uzrunāšana, informēšana par pagastā notiekošiem procesiem;

 • Platones Vecupes teritorijas sakārtošana; turpināt kopt pašvaldības teritoriju pret Atspulgu ielu 3, 5 līdz Vecupei (degvielu nodrošina pašvaldība);

 • Teritorijas labiekārtošana ciemos, bērnu laukuma labiekārtošana (Lielvircavas ciems, Platones ciems);

 • Aktīvas atpūtas nodrošināšana, āra spēles, brīvā laika pavadīšanas iespējas visa vecuma iedzīvotājiem;

 • Izveidot komunikāciju platformu, kurā pagasta iedzīvotāji var diskutēt par savā pagasta svarīgiem jautājumiem;

 • Iedzīvotāju talka Platonē, pie “guļošā policista” ierakt zīmi ar norobežojumu ceļa platumam.

Pagasta iedzīvotāju lielais pikniks (iedzīvotāju saliedēšanai, vietējās iniciatīvas komandas stiprināšanai).

 • Ceļu infrastruktūras sakārtošana;

 • Kultūras nams, vieta pasākumiem, sanākšanai;

 • Atrisināt jautājumu par “graustu” ēkām Platones ciema centrā;

 • Kultūras dzīves organizēšana “Zīlēnos”;

 • Āra trenažieru uzstādīšana ciematos;

 • Platones pagasta mājas lapa – vieta internetā, kur tiek informēts par pagastā notiekošajiem procesiem;

 • Izstrādāt projektu “čūkslāja” izmantošanai. Piemiņas akmens I.Knopkena stādītajiem ozoliem, saistībā ar iestāšanos Eiropas Savienībā un NATO, informācijas stenda un piekļuves celiņa izveide.

Fiziskas vides pieejamība (esamība) - vieta, kur platoniešiem sanākt un radīt idejas.

 

SVĒTE

28. maijs

25

 • Ir vieta andelei, šļūkšanai;

 • Iepazīstināšana ar Svēti caur kultūras prizmu, aktivitātes ģimenēm;

 • Noorganizēt vienas vai divu dienu garumā Svētes pasākumu, kur notiktu iepazīstināšana ar Svētes mājražotājiem, tūrisma, vēstures objektiem; Dažādas aktivitātes;

 • Es kā skolotāja palīdzētu vadīt nometni bērniem;

 • Slēpošanas trase;

 • Svētes kluba atklāšana Ziemassvētkos;

 • Velo orientēšanās maršruta izveide;

 • Riteņu braucieni, sportiskas aktivitātes;

 • Palīdzēt visiem, kas kaut ko dara Svētē.

Vietējo iedzīvotāju saliedējošs pasākums, iekļaujot programmā: velo orientēšanās, ikgadēja tačku stumšana vakarā, laternu gaismā, pa jauno velo celiņu, Mīlestības festivāls ar mājražotāju tirdziņu.

 

 • Informācijas stabs vai tornis;

 • Bērnu, jauniešu, senioru atpūtas, relaksācijas vieta;

 • Riteņiem BMX, skeitborda trase, bērnu laukums;

 • Sakārtot satiksmi pie bērnu dārza;

 • Bērnu nometnes;

 • Infrastruktūras attīstība, veloceliņi, gājēju celiņi apdzīvotās vietās;

 • Nošķūrēt melnzemi no laukuma pie Skolas pieturas, uzbērt šķembas, lai varētu ierīkot stāvvietu. Izveidot kalniņu, lai varētu šļūkt ar ragavām;

 • Radošais centrs visiem. Bērnu un jauniešu laukums;

 • Noorganizēt “Svētes nakts”, fotoorientēšanās spēle vietējiem un tūristiem;

 • Velo nomas iespējas tiem, kam nav velosipēdu;

 • Velo orientēšanās organizēšana, iekļaujot maršrutā  populāras vietas un objektus Svētē.

Jauniešu un bērnu aktivitāšu laukumi. Gājēju/velo infrastruktūras uzlabošana.

*Pašu iedzīvotāju īstenojama Ideja, par kuru visvairāk nobalsoja pasākuma dalībnieki un uzņēmās īstenot 2022. gada vasaras laikā, ieguldot Jelgavas novada pašvaldības piešķirto līdzfinansējumu iedzīvotāju ideju īstenošanai;

**Iedzīvotāju ideja/priekšlikums pašvaldībai, par kuru nobalsoja visvairāk dalībnieki, izvirzot to kā šī brīža būtiskāko no visām izteiktajām idejām.

Iedzīvotāju idejas apkopoja
Videga Strautniece
Biedrība Lauku partnerība “Lielupe”

Projektu “Līdzdalības un pilsoniskās aktivitātes paaugstināšana Jelgavas un Ozolnieku novados” un interneta vietni www.kodare.lv finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Projekts Kopdare
Biedrība Lauku partnerība "Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs, Jelgava, LV-3001
e-pasts: kopdare@kopdare.lv